Aandelen zonder stemrecht (nog) niet mogelijk

Aandeelhouders van een bv waren tot 1 oktober 2012 gewend dat aan een aandeel altijd financiële rechten én zeggenschapsrechten verbonden waren. Vanaf dat moment echter werd het ook mogelijk om aan een aandeel alleen zeggenschapsrechten toe te kennen, en geen winstrechten. Dat gaat zelfs zover dat het kapitaal van een bv alleen maar uit winstrechtloze aandelen kan bestaan. Voor winstrechtloze aandelen bestaat geen ondergrens. Wel is er een ondergrens gesteld aan het aantal stemrechtloze aandelen.

De ondergrens aan stemrechtloze aandelen is nodig om te voorkomen dat een bv zonder algemene vergadering zou komen te zitten. Er moet ten minste één aandeel met stemrecht uitstaan. Op die manier kan de algemene vergadering bijvoorbeeld zorgen dat een situatie zonder aandelen met winstrecht wordt omgezet in een situatie waarin wel aandelen van winstrecht worden voorzien.
In de dagelijkse praktijk wordt de vraag gesteld of een situatie zonder aandelen met winstrecht wel zo wenselijk is. In de statuten kan worden opgenomen dat de algemene vergadering minder bevoegdheden krijgt om de winst te bestemmen of juist de bevoegdheid krijgt om de winst aan een ander orgaan dan de bv toe te kennen. U kunt daarbij denken aan het toekennen van winst aan iemand die geen aandeelhouder is. Als dat zo in de statuten staat, dan wordt die persoon door de wet beschermd. De algemene vergadering kan hem of haar dat voorrecht niet eenzijdig ontnemen, behalve als die bevoegdheid ook in de oprichtingsstatuten staat.

Een bv met alleen winstrechtloze aandelen kan interessant zijn als de winst bijvoorbeeld – al dan niet gedeeltelijk – bestemd is voor de overheid of partijen die worden geholpen door steunstichtingen of partijen die gebruik maken van internationale structuren die van belang zijn voor fiscale aspecten of subsidie.
Voor de bv bestaat geen ANBI-status (algemeen nut beogende instellingen) omdat de bv – met een in aandelen verdeeld kapitaal – juist winst beoogt. Wie weet is het in de toekomst mogelijk om een bv met een kapitaal bestaande uit alleen winstrechtloze aandelen die ook zijn uitgesloten van uitkering, wél de ANBI-status toe te kennen.

Praktijkjuristen adviseren om in de statuten van een bv met alleen winstrechtloze aandelen helder te formuleren welke rechten bij het winstrechtloze aandeel horen, wie mag bepalen aan wie de winst wordt uitgekeerd, aan wie de winst dan wordt uitgekeerd en wie recht heeft op het overschot bij vereffening (als de onderneming stopt).

Wilt u meer weten over het opnemen van verschillende vormen van aandelen in uw statuten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *